#52301

شما میتونید نامه رو مثل یک پیام در نظر بگیرید که برای یک فرد فرستاده میشه یعنی پیام نباید به غیر از فرستنده و گیرندگان برای کس دیگه ای قابل مشاهده باشه
پس هر نامه یک فرستنده و امکان داره چنیدن گیرنده داشته باشه
علاوه بر این نامه ممکن چنیدن هامش داشته باشه و برای هر شخص جهت ارجاعات بعدی فرستاده بشه
پس هر نامه باید یک ID منحصر به فرد، گیرنده و حداقل یک گیرنده داشته باشه.همچنین میتونید فیلدهایی مثل تاریخ و زمان ارسال و تاریخ اولین مشاهده توسط گیرندگان رو داشته باشید