#30486

فایل gradle-wrapper.jar رو در پوشه gradle/wrapper چک کنید.سایز این فایل 49 KB باید باشد
و در فایل gradle-wrapper.properties خط زیر باید به این صورت باشد
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-2.10-all.zip