آموزش جاوااسکریپت انجمن ها react native مشکل در استفاده از react-navigation پاسخ به: مشکل در استفاده از react-navigation

#27776
pejmanrad
مشارکت کننده

توی پوشه android فایل settings.gradle فقط همین دو خط کد هست

rootProject.name = ‘projectName’
include ‘:app’

وتوی فایل android/app فایل build.gradle کد زیر هست ک اصلا ورژن نداره:
apply plugin: “com.android.application”

import com.android.build.OutputFile

/**
* The react.gradle file registers a task for each build variant (e.g. bundleDebugJsAndAssets
* and bundleReleaseJsAndAssets).
* These basically call react-native bundle with the correct arguments during the Android build
* cycle. By default, bundleDebugJsAndAssets is skipped, as in debug/dev mode we prefer to load the
* bundle directly from the development server. Below you can see all the possible configurations
* and their defaults. If you decide to add a configuration block, make sure to add it before the
* apply from: "../../node_modules/react-native/react.gradle" line.
*
* project.ext.react = [
* // the name of the generated asset file containing your JS bundle
* bundleAssetName: “index.android.bundle”,
*
* // the entry file for bundle generation
* entryFile: “index.android.js”,
*
* // whether to bundle JS and assets in debug mode
* bundleInDebug: false,
*
* // whether to bundle JS and assets in release mode
* bundleInRelease: true,
*
* // whether to bundle JS and assets in another build variant (if configured).
* // See http://tools.android.com/tech-docs/new-build-system/user-guide#TOC-Build-Variants
* // The configuration property can be in the following formats
* // ‘bundleIn${productFlavor}${buildType}’
* // ‘bundleIn${buildType}’
* // bundleInFreeDebug: true,
* // bundleInPaidRelease: true,
* // bundleInBeta: true,
*
* // whether to disable dev mode in custom build variants (by default only disabled in release)
* // for example: to disable dev mode in the staging build type (if configured)
* devDisabledInStaging: true,
* // The configuration property can be in the following formats
* // ‘devDisabledIn${productFlavor}${buildType}’
* // ‘devDisabledIn${buildType}’
*
* // the root of your project, i.e. where “package.json” lives
* root: “../../”,
*
* // where to put the JS bundle asset in debug mode
* jsBundleDirDebug: “$buildDir/intermediates/assets/debug”,
*
* // where to put the JS bundle asset in release mode
* jsBundleDirRelease: “$buildDir/intermediates/assets/release”,
*
* // where to put drawable resources / React Native assets, e.g. the ones you use via
* // require(‘./image.png’)), in debug mode
* resourcesDirDebug: “$buildDir/intermediates/res/merged/debug”,
*
* // where to put drawable resources / React Native assets, e.g. the ones you use via
* // require(‘./image.png’)), in release mode
* resourcesDirRelease: “$buildDir/intermediates/res/merged/release”,
*
* // by default the gradle tasks are skipped if none of the JS files or assets change; this means
* // that we don’t look at files in android/ or ios/ to determine whether the tasks are up to
* // date; if you have any other folders that you want to ignore for performance reasons (gradle
* // indexes the entire tree), add them here. Alternatively, if you have JS files in android/
* // for example, you might want to remove it from here.
* inputExcludes: [“android/**”, “ios/**”],
*
* // override which node gets called and with what additional arguments
* nodeExecutableAndArgs: [“node”],
*
* // supply additional arguments to the packager
* extraPackagerArgs: []
* ]
*/

project.ext.react = [
entryFile: “index.js”
]

apply from: “../../node_modules/react-native/react.gradle”

/**
* Set this to true to create two separate APKs instead of one:
* – An APK that only works on ARM devices
* – An APK that only works on x86 devices
* The advantage is the size of the APK is reduced by about 4MB.
* Upload all the APKs to the Play Store and people will download
* the correct one based on the CPU architecture of their device.
*/
def enableSeparateBuildPerCPUArchitecture = false

/**
* Run Proguard to shrink the Java bytecode in release builds.
*/
def enableProguardInReleaseBuilds = false

android {
compileSdkVersion rootProject.ext.compileSdkVersion
buildToolsVersion rootProject.ext.buildToolsVersion

defaultConfig {
applicationId “com.pejmannav”
minSdkVersion rootProject.ext.minSdkVersion
targetSdkVersion rootProject.ext.targetSdkVersion
versionCode 1
versionName “1.0”
}
splits {
abi {
reset()
enable enableSeparateBuildPerCPUArchitecture
universalApk false // If true, also generate a universal APK
include “armeabi-v7a”, “x86”, “arm64-v8a”
}
}
buildTypes {
release {
minifyEnabled enableProguardInReleaseBuilds
proguardFiles getDefaultProguardFile(“proguard-android.txt”), “proguard-rules.pro”
}
}
// applicationVariants are e.g. debug, release
applicationVariants.all { variant ->
variant.outputs.each { output ->
// For each separate APK per architecture, set a unique version code as described here:
// http://tools.android.com/tech-docs/new-build-system/user-guide/apk-splits
def versionCodes = [“armeabi-v7a”:1, “x86”:2, “arm64-v8a”: 3]
def abi = output.getFilter(OutputFile.ABI)
if (abi != null) { // null for the universal-debug, universal-release variants
output.versionCodeOverride =
versionCodes.get(abi) * 1048576 + defaultConfig.versionCode
}
}
}
}

dependencies {
implementation fileTree(dir: “libs”, include: [“*.jar”])
implementation “com.android.support:appcompat-v7:${rootProject.ext.supportLibVersion}”
implementation “com.facebook.react:react-native:+” // From node_modules
}

// Run this once to be able to run the application with BUCK
// puts all compile dependencies into folder libs for BUCK to use
task copyDownloadableDepsToLibs(type: Copy) {
from configurations.compile
into ‘libs’
}

حالا باید چیکار کنم؟